Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Werkgevers en het Landelijk WSP Gemeenten

 • De wederzijdse afspraken die worden gemaakt, leveren meerwaarde op voor alle betrokkenen; de werkgever kan zijn personeelsbehoefte vervullen op een maatschappelijk verantwoorde manier; de arbeidsmarktregio kan op een efficiënte manier meer kandidaten naar werk begeleiden en de kandidaat krijgt de kans om met werk een zelfstandig bestaan op te bouwen.

  Landelijke werkgevers werken samen met het Landelijk WSP omdat ze een brede doelgroep van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen; mensen van UWV én van gemeenten. Omdat ze vestigingen hebben in verschillende delen van het land, lopen ze aan tegen het feit dat regelingen en afspraken vaak verschillen per gemeente of regio.

  Zij willen niet telkens opnieuw het wiel moeten uitvinden en liever eenduidige afspraken, korte lijnen en opereren vanuit vertrouwen. Eén aanspreekpunt vanuit een arbeidsmarktregio, een gestroomlijnd proces tussen vraag en aanbod middels één centraal punt en landelijke afspraken en duidelijkheid over in te zetten instrumenten zorgen hiervoor.

  Verder vinden werkgevers het prettig om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Het Landelijk WSP ondersteunt hen hierbij. Daarnaast vergroot het Landelijk WSP het netwerk van landelijke werkgevers door het eigen netwerk open te stellen. Per werkgever kunnen maatwerkafspraken gemaakt worden op basis van de specifieke wensen van die werkgever en de mogelijkheden in de arbeidsmarktregio’s. Het Landelijk WSP monitort en ondersteunt bij de afspraken.

 • Landelijk opererende werkgevers die regionaal of lokaal behoefte hebben aan personeel willen één set afspraken kunnen maken met arbeidsmarktregio’s. Het gaat dan over het aan het werk helpen van mensen die vallen onder de doelgroepen van de Participatiewet en de Wet Banenafspraak. Arbeidsmarktregio’s vinden het ook belangrijk dat landelijke werkgevers goed bediend worden. Door het Landelijk WSP kan de vraag van de werkgevers verbonden worden met lokale en regionale ontwikkelingen in arbeidsmarktregio’s. Het Landelijk WSP is daarmee hét loket voor landelijke werkgevers en arbeidsmarktregio’s en helpt beide partijen door arrangementen te ontwerpen en door te zorgen voor verbinding.

  Dit leidt tot een aanpak die rekening houdt met de belangen en wensen van werkgevers én met de wensen en mogelijkheden van arbeidsmarktregio’s. Dit alles in nauwe samenwerking met het landelijk werkgeverservicepunt (LWSP) van UWV, de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt en het Ministerie van SZW als opdrachtgever.

  Ieder jaar organiseert het Landelijk WSP bijeenkomsten om werkgever en de arbeidsmarktregio’s bij elkaar te brengen en zaken te bespreken waar arbeidsmarktregio’s en werkgevers tegenaan lopen. Het belangrijkste doel van deze bijeenkomsten is het verbeteren van de onderlinge samenwerking, naast inspiratie en kennisdeling.

 • Werkgevers die bij het Landelijk WSP komen, hebben soms al afspraken met regio’s. Het Landelijk WSP respecteert deze bestaande afspraken en ondersteunt partijen desgewenst bij de uitwerking van deze afspraken. Het Landelijk WSP kijkt naar de bestaande afspraken en neemt deze mee bij het maken van een landelijk arrangement. Op deze manier leren arbeidsmarktregio’s van elkaar en hoeft niet iedereen zelf het wiel uit te vinden. Regionale initiatieven kunnen op deze manier doorgroeien naar een landelijk arrangement.

 • De ervaring van het Landelijk WSP is dat uniformiteit en maatwerk elkaar kunnen aanvullen. Allereerst levert het Landelijk WSP maatwerk per werkgever. De behoeften van werkgevers kunnen immers verschillen. Het Landelijk WSP gaat in gesprek, geeft aan wat de mogelijkheden zijn en met welke afspraken een werkgever de meeste kans heeft dat regio’s ermee uit de voeten kunnen. Op basis van een grondige analyse van de verschillende werkgeversinstrumenten van de regio’s en de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan, heeft het Landelijk WSP een goed beeld van wat wel en wat niet mogelijk is.

 • De dienstverlening van het Landelijk WSP richt zich vooral op werkgevers met vestigingen in vier of meer arbeidsmarktregio’s met een ‘brede vraag naar kandidaten’ en een zekere massa aan uiteenlopende en kansrijke vacatures. Duurzaamheid en (doorgroei naar) betaalde banen staan hierbij voorop.

  Het Landelijk WSP ziet het liefst minimaal honderd baankansen voor de brede doelgroep per werkgever. Uitgangspunt is verder dat er binnen de organisatie voldoende draagvlak is voor het aannemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Is dat nog niet zo, dan kan het Landelijk WSP de werkgever in contact brengen met organisaties die kunnen helpen bij het creëren van degelijk draagvlak.

  Sommige werkgevers hebben specifiek de behoefte aan een duidelijke ingang in een arbeidsmarktregio. In dat geval kan het Landelijk WSP die verbinding faciliteren, door werkgevers te koppelen aan een centraal aanspreekpunt in de arbeidsmarktregio waarna zij onderling afspraken kunnen maken.

Arbeidsmarktregio's en het Landelijk WSP Gemeenten

 • Het Landelijk WSP biedt arbeidsmarktregio’s mogelijkheden om meer werkzoekenden te laten uitstromen. Daarnaast biedt het Landelijk WSP projecten aan, waarmee regio’s samen met UWV, gemeenten en SW-bedrijven kandidaten kunnen bemiddelen naar werk.

  Het lukt een arbeidsmarktregio niet altijd om in contact te komen met landelijke werkgevers, de landelijk werkende adviseurs van het Landelijk WSP lukt het meestal wel. Zij kunnen bij deze landelijke spelers het gesprek op gang brengen over het aannemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

  Steeds meer landelijke werkgevers staan ervoor open om in een arrangement afspraken te maken over de werving en plaatsing van werkzoekenden die vallen onder de Participatiewet. Een gestroomlijnd proces via één centraal punt met duidelijke afspraken over in te zetten instrumenten zorgt voor een snelle doorloop en meer kansen voor de brede doelgroep van werkzoekenden die onder verantwoordelijkheid van gemeenten vallen.

  Tot slot faciliteert het Landelijk WSP regio’s ook bij het uitwisselen van informatie over projecten, knelpunten en oplossingen daarvan.

 • Het Landelijk WSP biedt ondersteuning aan alle arbeidsmarktregio’s. Elke regio kan per arrangement besluiten om al dan niet mee te doen. Het mandaat hiervoor en de verantwoordelijkheid voor de realisatie ligt in de regio. Het Landelijk WSP stimuleert, ondersteunt, faciliteert en probeert arrangementen zo goed mogelijk te laten aansluiten op vraag en aanbod, maar kan gemeenten of SW-bedrijven niet verplichten op een arrangement in te tekenen.Als een arrangement eenmaal is ondertekend, is de regio aan zet: de kansen op banen zijn er en de werving en selectie kan starten. Het Landelijk WSP heeft geen verantwoordelijkheid voor de realisatie van afspraken en de operatie in de regio’s, maar kan wel stimuleren en adviseren.

  Het Landelijk WSP monitort de resultaten van de lopende afspraken om te zien of deze daadwerkelijk bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Door het bijhouden van resultaten kan er ook geleerd worden; wat gaat goed en wat kan beter?

 • Om het draagvlak voor de arrangementen te vergroten kent het Landelijk WSP de werkgeversinstrumenten in de 35 arbeidsmarktregio’s. Daarnaast heeft zij in alle regio’s een vast aanspreekpunt op strategisch niveau. Ook peilt het Landelijk WSP de regionale wensen voor ondersteuning in de bemiddeling van werkzoekenden. In de gesprekken met de werkgevers houdt het Landelijk WSP daar rekening mee.

  Daarnaast brengt het Landelijk WSP de personeelsbehoefte en specifieke wensen van werkgevers in kaart. Arrangementen worden in concept voorgelegd aan de regio’s en de input wordt verwerkt. De regio’s besluiten zelf of ze intekenen op deelname aan een arrangement. Verder is het Landelijk WSP altijd bereid algemene uitleg te geven of een specifiek arrangement toe te lichten.

  Het Landelijk WSP verbindt de contactpersonen van de arbeidsmarktregio’s en die van de werkgever, zowel in de uitvoering als op meer overkoepelend en strategisch niveau, door het benoemen van vaste aanspreekpunten in een arrangement.

 • Elke arbeidsmarktregio benoemt een contactpersoon voor het Landelijk WSP Gemeenten. Deze contactpersonen hebben een belangrijke rol in het werkend krijgen van de arrangementen in zijn of haar regio. Hij of zij kan input leveren, besluitvorming organiseren en schakelen naar de uitvoering in de regio. Het Landelijk WSP nodigt de contactpersonen regelmatig uit voor bijeenkomsten om hen te informeren en om onderling te sparren.

  Daarnaast hebben de adviseurs van het Landelijk WSP de regio’s onderling verdeeld. Iedere adviseur heeft een aantal “adoptieregio’s”. Dat biedt de mogelijkheid om een regio te ondersteunen bij de samenwerking in de regio of de uitvoering van arrangementen in het algemeen. Als ondersteuning nodig is bij de implementatie of uitvoering van een specifiek arrangement ligt dat bij de adviseur van het Landelijk WSP die het desbetreffende arrangement in beheer heeft of waar de branche onder valt.

 • Het Landelijk WSP heeft een klein team van adviseurs, die ieder een aantal branches en een aantal adoptieregio’s onder de hoede hebben. Hun contactgegevens zijn hier te vinden. De adviseurs organiseren de arrangementen, ze geven uitleg over de werkwijze van het Landelijk WSP, beantwoorden mogelijke vragen en zijn een vraagbaak bij de uitvoering in de arbeidsmarktregio’s

  In alle arbeidsmarktregio’s is er één persoon die de contacten met het Landelijk WSP onderhoudt. Deze contactgegevens zijn te vinden op de landkaart op de homepage van de website.

 • In gesprekken met werkgevers en regio’s is de afgelopen jaren veel kennis opgedaan over kansen en mogelijkheden van het aan het werk helpen van mensen uit de doelgroepen van de Participatiewet en de Wet Banenafspraak.

  Verder blijkt dat de arrangementen die worden afgesloten, maatschappelijke meerwaarde opleveren voor alle betrokkenen. De werkgever ziet de personeelsbehoefte ingevuld op een maatschappelijk verantwoorde manier. De arbeidsmarktregio’s kunnen op een efficiënte manier meer kandidaten naar werk begeleiden en kandidaten krijgen door het werk de mogelijkheid een zelfstandig bestaan op te bouwen.

 • In de gesprekken die het Landelijk WSP voert in met werkgevers en de arbeidsmarktregio’s gaat het ook over de mogelijkheid dat SW-bedrijven kandidaten leveren. Zo komen ook de mogelijkheden die deze gemeentelijke doelgroep kan bieden onder de aandacht van landelijke werkgevers.

Samenwerkingspartners en het Landelijk WSP Gemeenten

 • Het Landelijk WSP en het Landelijk WerkgeversServicepunt UWV werken nauw samen. De convenanten en arrangementen die worden afgesloten door zowel UWV als het Landelijk WSP sluiten zoveel mogelijk op elkaar aan en bevatten verwijzingen naar elkaars afspraken.

  Het Landelijk WSP en UWV stemmen hun contacten met werkgevers in alle gevallen op elkaar af. De arrangementen van het Landelijk WSP verschillen nu nog wel iets van die van UWV. Inhoudelijk omdat de werkgeversinstrumenten soms anders zijn en procesmatig vanwege een andere mandaatstructuur. In de uitvoering in de regio komen beide lijnen echter ‘gewoon’ weer samen.

  Er loopt nog een pilot, waarbij met een drietal werkgevers een volledig gezamenlijk arrangement is afgesloten. Na de evaluatie van deze pilot moet duidelijk worden of deze arrangementen bijdragen aan en betere dienstverlening aan landelijke werkgevers.

 • Het Landelijk WSP onderhoudt actief de relatie met partijen als De Normaalste Zaak, AWVN, VNO/NCW, MVO Nederland, SBB en anderen. In de doelstellingen vullen wij elkaar aan: het voor werkgevers eenvoudiger te maken om werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen en gemakkelijker te bewegen richting inclusief werkgeverschap. Zo nodig sluiten we andere partijen in het veld aan in de samenwerking.

 • Het ministerie van SZW heeft in het zogenoemde ‘Breed Offensief’ vier ijkpunten geformuleerd op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt:

  • Het moet eenvoudiger worden voor werkgevers en voor werkzoekenden met een beperking;
  • Werken moet aantrekkelijker worden voor mensen met een beperking;
  • Werkgevers en werkzoekenden moeten elkaar makkelijker kunnen vinden;
  • De gerealiseerde plaatsingen moeten leiden tot duurzaam werk.

  Het Landelijk WSP levert een bijdrage aan de realisatie van deze ijkpunten en draagt daarmee bij aan de doelstelling van SZW om te komen tot een inclusievere arbeidsmarkt. Door in de arrangementen werkwijzen en gebruik van werkgeversinstrumenten te uniformeren, draagt het Landelijk WSP bij aan vereenvoudiging (ijkpunt 1). Verder maakt het Landelijk WSP het voor werkgevers en werkzoekenden gemakkelijker elkaar op regionaal en landelijk niveau te ontmoeten. Dit draagt bij aan de realisatie van ijkpunt 3. Tot slot leiden de inspanningen van het Landelijk WSP tot meer duurzame plaatsingen (ijkpunt 4).

Algemeen

 • Het Landelijk WSP ondersteunt landelijke werkgevers en arbeidsmarktregio’s door ze met elkaar in contact te brengen en arrangementen te ontwerpen om mensen uit de doelgroepen van de Participatiewet en Wet Banenafspraak duurzaam en betaald aan de slag te helpen. Het doel is steeds een aanpak te ontwikkelen die rekening houdt met de belangen en wensen van werkgevers én met de mogelijkheden en voorkeuren van arbeidsmarktregio’s.

  Werkgevers met vestigingen door het hele land merken namelijk bij het aannemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat afspraken en regelingen per regio en zelfs per gemeente kunnen verschillen. Ze willen liever werken met één set van uniforme afspraken met de verschillende arbeidsmarktregio’s (UWV, gemeenten en SW-bedrijven). Het Landelijk WSP komt aan deze wens van werkgevers tegemoet. Regio’s worden ondersteund bij het optimaliseren van hun werkgeversdienstverlening.

 • Voorheen was het Landelijk WSP Gemeenten onder de naam Schakelpunt Landelijke Werkgevers (SLW) als pilot ondergebracht bij de Programmaraad, een samenwerking van VNG, UWV, Cedris en Divosa. De pilotperiode is afgesloten en onder de naam Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten gaat het SLW nu als vaste organisatie met haar bestaande dienstverlening door.

  Om de werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s te verbeteren is in iedere arbeidsmarktregio een WSP, werkgeversservicepunt, actief. Daarin werken publieke dienstverleners samen. Landelijk kent UWV het LWSP UWV en analoog aan de gelijke naamgeving heet het Schakelpunt Landelijke Werkgevers vanaf 1 juli 2021 Landelijk Werkgeverservicepunt Gemeenten. Ook het LWSP UWV en het Landelijk WSP Gemeenten werken samen.

 • Het Landelijk WSP wordt structureel belegd in een regio die heeft aangegeven op te willen treden als host: Regio Noordoost-Brabant. De insteek, taak en rol van het Landelijk WSP wijzigt niet. De overgang naar de hostregio heeft voor zowel de werkgever als de regio geen enkele consequentie, de verantwoording wordt afgelegd aan een landelijke bestuurlijke commissie. Daarmee ontstaat de zekerheid dat de landelijke dienstverlening verbonden is met alle 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland.

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid financiert het Landelijk WSP volledig. Voor werkgevers en arbeidsmarktregio’s is de dienstverlening dan ook kosteloos.

 • Het Landelijk WSP richt zich op de Participatiewet om goed aan te sluiten bij de diverse vraag van werkgevers. Onder de Participatiewet vallen veel meer mensen dan onder de Wet Banenafspraak, die daar een onderdeel van is.

  Het Landelijk WSP gaat uit van de vraag van de werkgever en de mogelijkheden in de regio. Sommige werkgevers zijn vooral op zoek naar kandidaten met een indicatie Banenafspraak. Maar veel werkgevers zoeken breder en willen ook kansen bieden voor andere doelgroepen zoals jongeren, 55-plussers, statushouders of reguliere kandidaten. Dat biedt mogelijkheden voor arbeidsmarktregio’s om ook kandidaten die niet onder de Wet Banenafspraak vallen te bemiddelen.

 • Het doel van het Landelijk WSP is om te komen tot een set van uniforme, regio-overstijgende afspraken ten behoeve van landelijk opererende werkgevers. Het Landelijk WSP faciliteert, organiseert en levert een bijdrage aan de bevordering van de inclusieve arbeidsmarkt en een betere match tussen vraag en aanbod in het kader van de Participatiewet. 

  Het Landelijk WSP heeft drie doelstellingen:

  1. Meer mogelijkheden scheppen om werkzoekenden aan een baan te helpen.
  2. Landelijk opererende werkgevers ondersteunen bij het vervullen van hun vacatures in het kader van de Participatiewet.
  3. Regio’s ondersteunen bij het optimaliseren van hun werkgeversdienstverlening, door:
  • Met werkgevers te komen tot arrangementen met een beperkte set aan generieke bovenregionale afspraken;
  • Verbinding tot stand te brengen tussen de landelijke werkgevers, landelijke afspraken en regionale uitvoering;
  • Het opzetten van één loket voor werkgevers.